Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

 1. Prehlásenie o ochrane osobných údajov


  Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť Mgr. Silvia Koláriková, Pezinská 1973/52, 900 81 Šenkvice,   Slovenská republika IČO: 53 152 441 (ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky https://skbeautybar.sk , ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)


 2. Spracovanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.


  Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:

  Registrácia:
  oslovenie, meno, priezvisko, email

  Objednávka:
  oslovenie, meno, priezvisko, email, adresa, psč, mesto, Štát, telefónne číslo alebo mobilné číslo

  Newsletter:
  emailová adresa

  Návšteva našich stránok:

  IP adresa, cookies,


  Ako využívame Vaše osobné údaje


  správa Vášho osobného účtu
  správa a stav vašich objednávok, faktúr, dobropisov, reklamácií, vráteného tovaru

  zasielanie informácii o stave objednávok
  evidencia, správa a odpovedanie na vaše požiadavky podané prostredníctvom kontaktného formulára

  zaslať obchodné oznámenia o novinkách, zľavách, akciách a zaujímavostiach na našich stránkach

  zasielanie dotazníkov spokojnosti 3. Zdieľanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdielať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.

  Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

  Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

  orgánom štátnej správy


 4. Zabezpečenie osobných údajov

  Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.

  Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

  Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.

  To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

  Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.


 5. Doba spracovávania osobných údajov

  Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
  Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.
  Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

  Iná doba spracovania osobných údajov

  Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.


 6. Cookies a ďalšie technológie sledovanie

  Čo je to cookie?
  Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných.

  Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu.

  Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.

  Upozorňujeme však že blokovaním alebo zmazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadanie o prácu.


  Taktiež používame nasledovné služby tretích strán, ktoré môžu ukladať cookies na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky:

  Google Analytics
  Facebook


 7. Uplatenie práv subjektov údajov

  Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).

  V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje.

  Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.
  Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.


  Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),

  právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),

  právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),

  právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),

  a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),

  máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

  Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

  V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“


 8. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov


  Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.